Spring naar content

Wetenschappelijke basis Cfolio

‘’Niets is zo praktisch als een goede theorie”, dat geldt ook voor het ontwerpen van een documentatiesysteem om gedrag en vaardigheden van kinderen en jongeren te volgen en in kaart te brengen op basis van onderzochte, effectief en bewijsbaar gebleken uitgangspunten (Evidence based).

Sinds de vijftiger jaren onderzoekt men systematisch hoe kennis is geordend. Onderzoekers hebben taxonomieën ontworpen die bruikbaar zijn om leerdoelen en eindtermen evalueerbaar te formuleren.

Cfolio werkt om deze reden met Taxonomieën waarbij het gaat om leerinhouden die zijn ingedeeld in domeinen: het cognitieve domein, het affectieve domein en het psychomotorisch domein[1].

Zo is een wetenschappelijke basis gelegd onder het systeem van het registeren en is het formatief evalueren van de ontwikkeling van de cognitie, de affectie en de psychomotoriek zichtbaar te maken.

Voor het cognitieve domein loopt de lijn van vaardigheden van eenvoudig naar complex, dat wil zeggen van het herinneren van feitelijke kennis, via begrijpen, naar toepassen van kennis en het kunnen analyseren, evalueren en creëren. Hieraan zijn de leerinhouden die de leraar kan registeren verbonden[2].

Het affectieve domein volgt het internaliseringsproces: van openstaan voor, reageren op, voorkeur tonen en belang hechten aan, handelen vanuit een persoonlijk kader naar consistent en authentiek handelen.

Het psychomotorisch domein volgt het principe van een steeds hogere vorm van coördinatie van motorische vaardigheden, handelingen en bewegingen. Dit is opgebouwd vanuit imitatie (nadoen, herhalen) naar manipulatie (oefenen), naar precisie (verfijnen), articulatie (coördineren) en naturalisatie (zich eigen maken).

Met Cfolio heeft de leraar een middel in handen om nauwkeurig het kind te observeren en een aanbod te doen om een volgende stap te maken. Deze kan liggen in het bereiken van een bepaalde inhoud of in het volgen van een bepaald proces of in het bewust worden van je eigen denken. Hierna kan de leraar de leerinhouden die het kind zich heeft eigen gemaakt op verschillende, verantwoorde niveaus registeren. De leraar dient alert te blijven op de individuele ontwikkeling van ieder kind. Dit kindvolgsysteem biedt een kader. Het is echter niet zo dat kinderen zich altijd volgens dit kader ontwikkelen.


[1] De Herziene Taxonomie in de klas; 2020

[2] SLO Inhoudslijnen PO 2021 en Curriculum.nu 2019